Auction :: Next Auction 2024

All objects

Chinese Paper Money
China, Republic, Shengquan Village, 1 Yuan 1940, Muping 10th Disctrict (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Shengquan Village, 1 Yuan 1940, Muping 10th Disctrict (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Wuji Town, 1 Yuan 1940, Muping 7th District (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Baishi Town, 1 Yuan 1939, Muping 8th Disctrict (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Baishi Town, 1 Yuan 1939, Muping 8th Disctrict (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Yulin Town, 1 Yuan 1940, Muping 8th Disctrict (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Da'an Village, 1 Yuan 1940, Muping 9th Disctrict (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Fengjia Town, 1 Yuan 1940, Muping 9th Disctrict (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Shuangshan Town, 1 Yuan 1940, Muping 9th Disctrict (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Taiping Town, 1 Yuan 1940, Muping 9th Disctrict (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Tangquan, 1 Yuan 1940, Muping 9th Disctrict (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Tongshan Village, 1 Yuan 1940, Muping 9th Disctrict (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, He Yuan Xing, 60 Tiao of Copper Coins ND, Penglai West (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Chang Sheng Hao, 2 Tiao in Banknotes ND, Pingdu (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Fu Sheng Hao, 50 Cents 1940, Pingdu (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Qugezhuang Village, 1 Yuan 1942, Pingdu (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, San Fa Sheng, 5 Cents ND, Pingduxi (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, San Fa Sheng, 20 Cents 1939, Pingduxi (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, De Shun Xing, 5 Cents ND, Qingzhou (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, De Shun Xing, 10 Cents ND, Qingzhou (Shandong)