Auction :: Next Auction 2024

China, Empire, Zhang Zhong Li, 200 Cash 1875, Wanzai (Jiangxi)

Chinese Paper Money
China, Empire, Zhang Zhong Li, 200 Cash 1875, Wanzai (Jiangxi)Description

Chinese Paper Money, China, Empire, Zhang Zhong Li, 200 Cash 1875, Wanzai (Jiangxi)

China, Empire, Zhang Zhong Li, 200 Cash 1875, Wanzai (Jiangxi). Private issue. Cancelled.