Auction :: Next Auction 2024

China, Republic, Zhao Yuan Fang, 1000 Cash 1940, Su County (Anhui)

Chinese Paper Money
China, Republic, Zhao Yuan Fang, 1000 Cash 1940, Su County (Anhui)Description

Chinese Paper Money, China, Republic, Zhao Yuan Fang, 1000 Cash 1940, Su County (Anhui)

China, Republic, Zhao Yuan Fang, 1000 Cash 1940, Su County (Anhui). Private issue.