Auction :: Spring Auction 2023

China, Republic, Zheng He Xing, Xingtang County Commercial Aid Association, 5 Chiao 1933, Xingtang County (Hebei)

Chinese Paper Money
China, Republic, Zheng He Xing, Xingtang County Commercial Aid Association, 5 Chiao 1933, Xingtang County (Hebei)Description

Chinese Paper Money, China, Republic, Zheng He Xing, Xingtang County Commercial Aid Association, 5 Chiao 1933, Xingtang County (Hebei)

China, Republic, Zheng He Xing, Xingtang County Commercial Aid Association, 5 Chiao 1933, Xingtang County (Hebei).