Auction :: Spring Auction 2023

China, Republic, Wen Shui De Fa Bank, 1 Chiao ND, Bei'an-Zhuang Village (Hebei)

Chinese Paper Money
China, Republic, Wen Shui De Fa Bank, 1 Chiao ND, Bei'an-Zhuang Village (Hebei)Description

Chinese Paper Money, China, Republic, Wen Shui De Fa Bank, 1 Chiao ND, Bei'an-Zhuang Village (Hebei)

China, Republic, Wen Shui De Fa Bank, 1 Chiao ND, Bei'an-Zhuang Village (Hebei).