Auction :: Spring Auction 2023

China, Republic, Shuang De Heng, 2 Chiao ND, Quyang County (Hebei)

Chinese Paper Money
China, Republic, Shuang De Heng, 2 Chiao ND, Quyang County (Hebei)Description

Chinese Paper Money, China, Republic, Shuang De Heng, 2 Chiao ND, Quyang County (Hebei)

China, Republic, Shuang De Heng, 2 Chiao ND, Quyang County (Hebei). Extremely Fine. Remainder.