Auction :: Spring Auction 2023

China, Republic, Rui Sheng He, 2 Chiao 1939, Wuji County (Hebei)

Chinese Paper Money
China, Republic, Rui Sheng He, 2 Chiao 1939, Wuji County (Hebei)Description

Chinese Paper Money, China, Republic, Rui Sheng He, 2 Chiao 1939, Wuji County (Hebei)

China, Republic, Rui Sheng He, 2 Chiao 1939, Wuji County (Hebei). Extremely Fine.