Auction :: Spring Auction 2023

China, Republic, Fu Xiang Yong, 1 Tiao (1000 Cash) 1917, Hejian (Hebei)

Chinese Paper Money
China, Republic, Fu Xiang Yong, 1 Tiao (1000 Cash) 1917, Hejian (Hebei)Description

Chinese Paper Money, China, Republic, Fu Xiang Yong, 1 Tiao (1000 Cash) 1917, Hejian (Hebei)

China, Republic, Fu Xiang Yong, 1 Tiao (1000 Cash) 1917, Hejian (Hebei). About Uncirculated.