Auction :: Spring Auction 2023

China, Republic, Bai Chi Qiao Village Office, 1 Chiao 1938, Ningjin County (Hebei)

Chinese Paper Money
China, Republic, Bai Chi Qiao Village Office, 1 Chiao 1938, Ningjin County (Hebei)Description

Chinese Paper Money, China, Republic, Bai Chi Qiao Village Office, 1 Chiao 1938, Ningjin County (Hebei)

China, Republic, Bai Chi Qiao Village Office, 1 Chiao 1938, Ningjin County (Hebei). Uncirculated. Financial aid currency.