Auction :: Spring Auction 2023

China, Empire, Zhang Zhong Li, 200 Cash 1875, Wanzai County (Jiangxi)

Chinese Paper Money
China, Empire, Zhang Zhong Li, 200 Cash 1875, Wanzai County (Jiangxi)Description

Chinese Paper Money, China, Empire, Zhang Zhong Li, 200 Cash 1875, Wanzai County (Jiangxi)

China, Empire, Zhang Zhong Li, 200 Cash 1875, Wanzai County (Jiangxi). Extremely Fine.